img

Pomůžeme vám vyčerpat schválenou dotaci v
plném rozsahu a tak, abyste ji nemuseli vracet

Znalosti
Znalosti

Odborně erudovaný tým s rozsáhlymi zkušenostmi a znalostmi dotačních programů

Odpovědnost
Odpovědnost

Vysoce odpovědný přístup k plnění povinností a závazků příjemců dotace

Flexibilita
Flexibilita

Rychlá a kvalitní reakce na změny, nesrovnalosti a nedostatky v projektech

Jak konkrétně vám pomůžeme

Dodržení všech podmínek dotace

Přidělení dotace pro žadatele přináší řadu povinností a pravidel, které je nutné pečlivě dodržovat. I částečné nesplnění těchto povinností může přinést komplikace v podobě sankcí, neproplacení či vrácení dotace. Pravidla je nutné sledovat průběžně a je nezbytná detailní znalost dotačního programu.

ŘEŠENÍ NAVIGA ASSISTANCE TEAMU

Naši experti vám zajistí odborný dohled nad čerpáním dotace průběžně po celou dobu realizace projektu i po jeho ukončení. Zpracujeme za vás zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu. Upozorníme na případné porušení podmínek dotačního programu a navrhneme řešení pro jeho odstranění.

Správný výběr dodavatelů

Organizace výběrových řízení na dodavatele stavebních prací, dodávek či služeb je jednou z oblastí v administraci projektu, kde příjemci dotace nejčastěji chybují. Kontrolní orgány zde rovněž nejčastěji provádějí kontroly a udělují sankce. Plnění podmínek pro výběr dodavatelů je zásadní pro proplacení dotace v plné výši.

ŘEŠENÍ NAVIGA ASSISTANCE TEAMU

Naši experti mají rozsáhlé zkušenosti s organizací výběrových řízení podle zákona o veřejných zakázkách i podle pravidel pro výběr dodavatelů dotačních programů. Známe požadavky řídících orgánů. Dokážeme identifikovat problematická místa v zadávacích dokumentacích, nebo průběhu výběrového řízení a napravit je.

Změny a nesrovnalosti v projektu

Téměř každý projekt se v průběhu realizace odchýlí od původního plánu či harmonogramu. Někdy dochází ke změnám přímo na úrovni žadatele, jako např. fúze, dělení firem apod. Příjemce, který tyto změny nenahlásí včas poskytovali dotace, se vystavuje riziku sankcí.

ŘEŠENÍ NAVIGA ASSISTANCE TEAMU

Naši experti Vám zajistí odborný dohled nad čerpáním dotace průběžně po celou dobu realizace projektu i po jeho ukončení. Upozorníme na potřebu nechat si změnu v projektu schválit a zajistíme projednání u řídícího orgánu. Obdobně postupujeme i v případě zjištěných nesrovnalostí v projektu či neplnění podmínek programu.

Nálezy kontrolních orgánů

Kontrolní orgány při kontrolách projektu mnohdy identifikují nedostatky, za které následně uplatňují sankce. Pozdní, nebo právně či odborně nedostatečně zpracované odvolání proti takovému nálezu ze strany žadatele či příjemce má za následek neproplacení, či vrácení dotace nebo její části.

ŘEŠENÍ NAVIGA ASSISTANCE TEAMU

Zajistíme komplexní obranu veřejné zakázky v případě zjištění tvrzených nedostatků ze strany kontrolního orgánu. Zpracujeme námitky proti auditní zprávě, navrhneme postup pro odvolání. Připravíme kvalifikované odvolání v případě zamítnutí žádosti o dotaci, pokud došlo k chybnému postupu ze strany řídícího orgánu, či hodnotitelů projektu.

Služby externího
dotačního managementu

Nabízíme odborný dohled nad průběhem, harmonogramem a rozpočtem realizovaného projektu s cílem zajistit hladké vyčerpání dotace. Poskytujeme profesionální služby dotačního managementu, který zahrnuje zpracování informací pokroku, zpráv o realizaci projektu, žádostí o platbu a dalších povinných příloh. Provádíme pečlivou kontrolu dokladů prokazujících vynaložení prostředků vztahujících se k předmětu pořízení nebo služby. Rovněž kontrolujeme udržitelnost projektu, plnění závazných ukazatelů projektu a zpracováváme s tím související zprávy o udržitelnosti. Účastníme se veškerých kontrol projektu ze strany poskytovatele dotace či auditních orgánů.

Informujeme o povinnostech vztahujících se k povinné publicitě, odsouhlasíme návrhy v souladu s aktuálními požadavky dotačního titulu a zkontrolujeme správnost uvedených informací na veškerých dokumentech, dokladech a vašich webových stránkách. Pečlivě monitorujeme změny a aktualizace pravidel a příruček dotačních programů a včas informujeme příjemce o případných povinnostech a požadavcích poskytovatele dotace.

Nad rámec těchto činností poskytujeme kvalitní právní konzultaci a stanoviska včetně kontroly uzavíraných smluv s dodavateli a průběžné ad hoc konzultace a doporučení. Pomůžeme vám s řešením případných problémů vzniklých v průběhu realizace projektu, zajistíme projednání a schválení změn u poskytovatele dotace. 

img

Organizace
výběrových řízení

Zajistíme kompletní přípravu a administraci výběrových řízení dle pravidel daného dotačního titulu nebo Zákona o zadávání veřejných zakázek. Naši experti Vás provedou všemi pravidly tak, abychom docílili bezchybný a nezpochybnitelný výběr dodavatelů u dotovaných projektů.

Naše služby zahrnují přípravu či audit zadávací dokumentace a jejich příloh, návrh vhodných hodnotících kritérií k předmětu výběrového řízení i návrh vhodného zvolení oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele a Věstníku veřejných zakázek. V průběhu výběrového řízení provádíme komunikaci s potencionálními uchazeči, jmenujeme hodnotící komise, organizujeme otevírání obálek, kontrolu nabídek včetně jejich vyhodnocení a oznámení výsledků uchazečům.

Po ukončení výběrového řízení předáme vám i poskytovateli dotace kompletní dokumentaci dle pravidel a požadavků dotačního programu a jsme dále nápomocni pro případné dotazy a objasnění. 

img

Pre-audit rizikových míst
projektů a veřejných zakázek

Provedeme detailní audit průběhu dotačního projektu, který identifikuje problematická místa v projektech a poskytne věrný obrázek pro finanční instituci, vlastníky či investory. Navrhneme způsob nápravy zjištěných nálezů. Identifikujeme problematické okruhy zadávací dokumentace a průběhu zadávacího řízení. Navrhneme nápravy zjištěného problému ještě před provedením auditu veřejné zakázky či projektu jako celku ze strany kontrolními orgány (preemptivní zásah, pokud není vada zadávací dokumentace či zadávacího postupu nezvratná).

 

img

Odvolání proti
zamítnutí žádosti

Zanalyzujeme důvody zamítnutí žádosti o dotaci a navrhneme varianty řešení s cílem zajistit kladné rozhodnutí o podané žádosti. Pokud na základě provedené analýzy dospějeme k názoru, že na straně poskytovatele dotace došlo k chybnému vyhodnocení žádosti, vypracujeme opravný prostředek (odvolání). Zpracujeme právně-odbornou argumentaci s cílem zvrátit stanovisko poskytovatele dotace nebo hodnotitelů, kteří zpracovali odborné posudky projektu v průběhu jeho schvalování. Zajistíme dodržení daných lhůt a postupů, které tento institut vyžaduje.

Celý proces odvolání za vás zadministrujeme a současně upravíme realizaci projektu tak, aby byly dodrženy veškeré požadavky, indikátory a výstupy, které jsou nutné k úspěšnému dokončení projektu a proplacení dotace.

img

Obrana proti nálezům
kontrolních orgánů

Zajistíme komplexní obranu veřejné zakázky v případě zjištění tvrzených nedostatků veřejných zakázek resp. zadávacích řízení ze strany kontrolního orgánu a navrhneme nejvhodnější postup s cílem docílit, aby příslušný poskytovatel dotace vyplatil celou její výši. V případě, že nález kontrolního orgánu skutečně odhalil nedostatky či problematický postup na straně příjemce dotace navrhneme takové kroky, které alespoň minimalizují postih na straně příjemce dotace.

Zajistíme komunikaci a právně-odbornou argumentaci před auditním orgánem ještě před samotným vydáním auditní zprávy. Zpracujeme právní stanoviska a vyjádření nejen v  oblasti práva veřejných zakázek, ale také v oblasti legitimního očekávání ex ante kontroly, nutnosti přezkoumatelnosti auditních zjištění, zákazu překvapivosti atd., včetně ústavněprávní a správně-právní argumentace.

Pokud dojde k vydání takové auditní zprávy, kterou příjemce neakceptuje, vypracujeme námitky proti této auditní zprávě, připravíme odvolání proti rozhodnutí o krácení či pozastavení platby dotace a/nebo poskytneme právní podporu při vedení soudního sporu na všech instancích (krajský, Nejvyšší správní soud, příp. Ústavní soud ČR).

img

Reference

Zkušenosti našich klientů

Vstup dodavatele do insolvence

V průběhu realizace projektu došlo k ekonomickým problémům dodavatele, který nedokončil realizaci zakázky dle podepsané SoD. Díky včasnému administrativního zásahu a nalezení řešení v souladu se záměrem projektu a podmínkami dotačního titulu, došlo k úspěšnému dokončení projektu a proplacení dotace.

Pojistná událost

Během realizace projektu došlo k pojistné události na předmětu projektu. Po jednáním s poskytovatelem dotace byl projekt přeschválen a dokončen dle původních předpokladů.

Hodnocení projektu

Ze strany hodnotitelů došlo ke zpochybnění způsobilosti některých položek rozpočtu a projekt byl z důvodu nedosažení minimální výše požadované dotace zamítnut. Bylo zpracováno odvolání s vysvětlením jednotlivých zpochybňovaných položek, projekt byl schválen a došlo k jeho realizaci a proplacení dotace.

Transformace subjektu

Poradenství při přípravě transformace subjektu s cílem dodržení všech podmínek poskytnuté dotace, a to v průběhu celého dotačního cyklu.

Kdo se o vás stará

img

Naviga Assistance, s.r.o. zajišťuje specializované služby pro příjemce dotace, zejména externí dotační management, organizaci výběrových řízení a projektové řízení. Je dceřinou společností firmy Naviga 4, s.r.o., která je přední poradenskou společností poskytující služby dotačního poradenství na českém trhu, působící na něm od roku 2003.

Odborný tým naší společnosti je tvořen zkušenými profesionály, kteří mají nejen špičkové odborné znalosti, ale především rozsáhlé zkušenosti s řízením a administrací projektů financovaných z různých dotačních programů a s organizací výběrových řízení. Za dobu své praxe naši experti řešili bezpočet standardních i komplikovaných situací u projektů. Jsme proto schopni přinášet svým klientům návrhy funkčních a prověřených řešení.

David Frolík

David Frolík

Od roku 2007 se specializuje na komplexní poradenství při přípravě a realizaci investičních projektů spolufinancovaných z prostředků EU, v programovém období 2007 – 2013 zodpovídal za komplexní přípravu a realizaci projektů klientů společnosti Naviga4, s.r.o.
V posledních letech se podílel na procesních analýzách a personálních auditech realizovaných u jednotlivých řídících orgánů (agentura Czechinvest, SFŽP, MPO ČR atd.), jako expert se pak podílel na ex-ante evaluacích některých Operačních programů pro období 2014 – 2020.

Kontakt

Tel. : +420 733 643 822 Email : frolik@navigaassistace.cz LinkedIn
Renata Daňková

Renata Daňková

Renata má 5 let intenzivní praxe v oblasti veřejných zakázek a administrace projektů. Pracuje ve společnosti od roku 2014 jako projektová manažerka v oblasti fondů spolufinancovaných EU. Má rozsáhlé zkušenosti s přípravou a kompletní administrací výběrových řízení na dodávky a služby, administrací investičních a neinvestičních projektů, kontrolami projektů a výběrových řízení. Zaměřuje se na projekty financované z následujících operačních programů: OPPI, OPPIK, OPPK, OPLZZ, OPŽP a Norské fondy.

Kontakt

Tel. : +420 733 643 826 Email : dankova@navigaassistace.cz LinkedIn
Michal Čermák

Michal Čermák

Michal má celkem 9 let právní praxe, z toho více jak 4 roky na poli veřejných zakázek. V letech 2012 až 2014 pracoval jako ředitel Úseku veřejných zakázek na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Se společností Naviga Assistance spolupracuje v oblasti veřejných zakázek od roku 2014. Dále pracuje jako expert pro tuto oblast pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a od roku 2014 také jako head právník vysokoškolského ústavu CIIRC při ČVUT v Praze.

Kontakt

Tel. : +420 601 373 934 Email : michal.cermak@navigaassistace.cz LinkedIn
Eva Vojáčková

Eva Vojáčková

Eva má celkem 4 roky praxe v oblasti administrace projektů. Ve společnosti je zaměstnána od roku 2016 jako projektová manažerka v oblasti fondů spolufinancovaných EU. Má rozsáhlé zkušenosti s přípravou a kompletní administrací výběrových řízení na dodávky a služby, administrace investičních a neinvestičních projektů a dále zkušenosti s kontrolou projektů a výběrových řízení v rámci programů OPLZZ, OPPK, OPZ a OPPIK.

Kontakt

Tel. : +420 727 894 849​ Email : vojackova@navigaassistace.cz LinkedIn